Toprak Analizi

Analiz niçin gereklidir ?

Doğru ve karlı gübreleme ancak bitkinin ihtiyacı olan miktardaki besin maddelerini ihtiva eden gübreleri en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir. Bu amaçla toprak analizi yaptırarak gübre seçimi ve kullanımı çiftçi için en ekonomik yoldur. Böylece bitkide toksik etki yapmayacak doğru ve en ekonomik miktarda gübre kullanılarak bol ürün elde edilecektir. Laboratuvarda yapılacak analiz sonucunda toprakta yetişecek bitkinin en iyi şekilde büyümesi ve kaliteli ürün alınması için toprak ve yaprak örneklerinde hangi besin maddelerinin eksik olduğu belirlenmiş olacaktır. Toprağı analiz ettirmeden gübre kullanımı çeşitli sorunlar yaratır. Bitkinin ihtiyacından daha az gübre verildiğinde, bitkiler yeterince beslenemediklerinden iyi gelişemez. Alınan ürün miktarı da buna bağlı olarak düşük olur.Gereğinden fazla kullanılan gübre ise; hem toprağı hem de ürünü olumsuz yönde etkiler. Bütün bu nedenlerden dolayı çiftçinin gübre kullanmadan önce mutlaka toprak ve yaprak analizini yaptırması ve alacağı analiz raporuna göre gübre kullanması gerekmektedir.

Toprak Tahlili!

Değişik arazilerden alınan topraklar, farklınmiktarlarda bitki besin maddesi içerdiğinden dolayı her araziden ayrı topraknörneği alınmalıdır. Zira aynı arazi içerisinde bile değişik özellikler gösterennkısımlar bulunabilir. Örneğin aynı arazi toprağının bir kısmı açık bir kısmıdankoyu renkli olabilir. Bu renk farklılığı organik madde, demir gibi birçokntoprak özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır. Yine arazinin bir kısmındüz diğer bir kısmı eğimli olabilir. Buna bağlı olarakta düz kısımlarda topraknkalınlığı daha fazla, eğimli olan kısımlarda ise daha ozdır. Bu sebepten eğernarazi içerisinde farklı özellikler gösteren yerler varsa bu kısımlardan ayrınayrı toprak örneği alınmalıdır. Genel olarak. Gübre yığılmış yerlerden, sap,nyaprak, ot, dal ve kök artıklarının yakıldıkları yerlerden, özelliklenmeyvecilik gibi ağaç yetiştirilmek için ayrılan araziler hariç, tek tük bulunannağaçların altından toprak örneği alınmamalıdır.

Toprak tahlili ne amaçla yapılır ?

Toprak Analizi belli bir toprağın gübre ve kireçnihtiyacını ortaya koyan metottur. Belli bir tarla ya da bahçeyi temsil edenntoprak örneği, laboratuarda analiz edilerek içerisindeki bitki besinnmaddelerinin miktarı bulunur. Böylece üretimi yapılan bitkinin iyi ürün vermesiniçin hangi besin maddelerinin ne zaman ve ne kadar verileceği ortaya konur.

Toprak örneğinin alınması !

Toprak örneği alırken tek veye çokntıllıklı bitkilerden hangisi ekilecekse ona uygun yöntemle toprak örneğinalınmalıdır. Tek yıllıklı bitkilerden (sebzeler) Toprağın 0-30 cm derinliğindennörnek alınmalıdır. Yeni bir çok yıllıklı bahçe tesisi kurulacaksa (turunçgillerngibi) Toprağın derinlemesine örneklenmesi gerekir. Bu durumda Toprak örnekleri;n0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120cm derinliklerden ayrı ayrı alınmalıdır. Rutin birntoprak analizi için 30 cm den bahçe büyüklüğüne göre 10-20 çukurdannkarıştırılarak alınacak bir örnek yeterlidir. Fakat zaman zaman (3-5 yılda birnkez) derinden toprak örnekleri alınarak ayrıca analiz edilmelidir. Topraknörneği alırken V harfi şeklinde bir çukur kazılır. Daha sonra çukurun düzgünnyüzeyinden 3-4 cm kalınlığında 0-30 cm boyunda bir toprak dilimi alınır. Topraknörneği almak için bir küreğe, alınan örnekleri koymak için bir kovaya, toprağınsaklayıp analiz'e götürmek için bir torbaya ihtiyaç vardır. Örnek alma işleminarazinin bir ucundan diğer ucuna döğru düz bir hat üzerinde değil, Zik zaknçizerek yapılmalıdır. Bu şekilde yaklaşık her 20 dekar (aynı nitelikte) araziniçin bir adet örnek alınabilir. Tarla bitkilerinde ise bu oran 50 dekardır.nToprak örneği alırken küreğin daldırıldığı noktaya dikkat edilmeli, el ilentoprağın üzerindeki ot, sap gibi atıklar toprağın üzerinden temizlenmelidir.